Thursday, 21 September 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Vrydag 29 September 2017. 
HERMA SE BLOG:
(Deuteronomium 3:27-29)
27. "'Klim op die top van Pisga en slaan jou oë op na die weste en na die noorde en na die suide en na die ooste, en bekyk dit met jou oë; want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. 
28. "'Gee dan bevel aan Josua, en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk uit deurtrek, en hy sal hulle wat jy sal sien, laat erwe.'
29. "En ons het in die dal teenoor Bet-Peor gebly."

Friday 29 September 2017. 
HERMA'S BLOG: 
(Deuteronomy 3:27-29)
27. "'Get up to the top of Pisgah and lift up your eyes westward and northward and southward and eastward, and behold it with your eyes, for you shall not go over this Jordan. 
28. "'But charge Joshua, and encourage and strengthen him, for he shall go over before this people, and he shall cause them to possess this land which you shall see.'
29. "So we remained in the valley opposite Beth-Peor."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skrifgedeelte aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging, majesteit en soewereiniteit tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct Scriptures to me according to your needs and expectations. To Him be the glory, honour, majesty, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more. 


No comments:

Post a Comment