Monday, 14 May 2018

PÊREL VIR ELKR DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 23 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:21-24)
21. En hulle het geluister en vroeg in die môre na die tempel gegaan en begin leer. Maar die hoëpriester en die wat saam met hom was, het gekom en die Raad en al die oudstes van die kinders van Israel bymekaar geroep; en na die gevangenis gestuur om hulle te laat haal. 
22. Maar toe die dienaars daar kom, het hulle hul nie in die gevangenis gekry nie. En hulle het omgedraai en berig gebring en gesê;
23. "Die gevangenis het ons in alle sekerheid toegesluit gevind, en die wagter het buite gestaan voor die deure; maar toe ons oopmaak, kry ons niemand daarbinne nie."
24. En toe dit hoëpriester en die hoofman van die tempel en die owerpriesters dit hoor, was hulle hiermee verleë, oor wat nou daarvan sal word.  

Wednesday 23 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:21-24)
21. And when they heard this, they accordingly went into the temple about daybreak and began to teach. Now the high priest and his supporters who were with him arrived, and called together the council (Sanhedrin), even all the senate of the sons of Israel, and they sent to the prison to have (the apostles) brought. 
22. But when the attendants arrived there, they failed to find them in the jail; so they came back and reported:
23. "We found the prison quite safely locked up, and the guards were on duty outside the doors, but when we opened it, we found no one on the inside."
24. Now when the military leader of the temple area and the chief priests heard these facts, they were much perplexed and thoroughly at a loss about them, wondering into what this might grow.

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)
No comments:

Post a Comment