Tuesday, 29 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydsg 1 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 6:12-15)
12. En hulle het die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in beweging gebring en op hom afgekom en hom gegryp en voor die Raad gebring.  
13. En hulle het valse getuies laat optree om te sê: 'Die man hou nie op om lasterlike dinge te praat teen hierdie heilige plek en die wet nie.
14. 'Want ons het hom hoor sê: 'Hierdie Jesus die Nasaréner, sal hierdie plek afbreek, en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het, verander.'
15. En terwyl almal wat in die Raad sit, hul oë stip op hom hou sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. 

Friday 1 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 6:12-15)
12. Thus they incited the people as well as the elders  and the scribes, and they came upon Stephen and arrested him and took him before the Council. 
13. And they brought forward false witnesses who asserted: 'This man never stops making statements against this sacred place and the Law of Moses;
14. 'for we have heard him say that Jesus the Nazarene will tear down and destroy this place, and will alter the institutions and usages which Moses transmitted to us. 
15. Then all who sat in the Council, as they gazed intently at Stephen, saw that his face had the appearance of an angel 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment