Monday, 14 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 26 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 5:34-39)
34. Maar 'n Fariseër, met die naam van Gamaliël, 'n leraar van die wet, wat in aansien was by die hele volk, het in die Raad opgestaan en bevel gegee dat hulle die apostels bietjie buitentoe moes bring. 
35. Toe sê hy vir hulle: 'Israeliete, pas op wat julle gaan doen met hierdie manne;
36. 'want nie lank gelede nie, het Theudas opgestaan en gesê dat hy iets besonders was. By hom het 'n aantal mense - omtrent 400 - aangesluit. Hy is gedood, en almal wat na hom geluister het, is uitmekaar en het tot niet gegaan.   
37. En ná hom het Judas die Galileër opgestaan, in die dae van die inskrywing, en 'n aansienlike getal mense afvallig gemaak agter hom aan. Hy het ook omgekom, en almal wat na hom geluister het, is verstrooi. 
38. 'En nou sê ek vir julle: bly af van hierdie manne en laat hulle staan; want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word,
39. 'maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie - dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie.'

Saturday 26 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:34-39)
34. But a certain Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the Law, highly esteemed by the people, standing up, ordered that the apostles be taken outside for a little while.  
35. Then he addressed them (the council) saying: 'Men of Israel, take care in regard to what you propose to do concerning these men. 
36. 'For before our time there arose Theudas, asserting himself to be a person of importance, with whom a number of men allied themselves - about 400 - but he was killed and all who had listened to and adhered to him, were scattered and brought to nothing.  
37. 'And after this one rose up, Judas the Galilean, (who led an uprising) during the time of the census, and drew away a popular following after him; he also perished and all the adherents were scattered. 
38. 'Now in the present case let me say to you, stand off (withdraw) from these men and let them alone. For if this doctrine or purpose or undertaking or movement is of human origin, it will fail (be overthrown) and come to nothing;
39. 'but if it is of God, you will not be able to stop or overthrow or destroy them; you may even be found fighting against God!'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)
No comments:

Post a Comment