Tuesday, 29 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 2 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelimge 7:1-4)
1. Toe sê die hoëpriester: 'Is hierdie dinge dan so?'
2. En Stefanus sê: "Broeders en vaders, luister! Die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham toe hy in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gewoon het,
3. "en vir hom gesê: 'Trek uit jou land en uit jou familie, en kom na die land wat Ek jou sal wys.'
4. "Toe het hy getrek uit die land van die Chaldeërs en in Haran gaan woon; en na die dood van sy vader, het Hy hom daarvandaan laat verhuis, na hierdie land waarin julle nou woon."

Saturday 2 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:1-4)
1. And the high priest asked Stephen:  'Are these charges true?'
2. And he answered: "Brethren and fathers, listen to me! The God of glory appeared to our forefather Abraham when he was still in Mesopotamia, before he went to live in Haran,
3. "and He said to him: 'Leave your country and your relatives and come into the land (region) that I will point out to you.'
4. "So then he went out from the land of the Chaldeans and settled in Haran. And from there, after his father died, God transferred him to this country in which you are now dwelling."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment