Tuesday, 29 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 30 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 6:5-7)
5. En die woord het byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies Stéphanus vol van geloof en van die Heilige Gees, Filippus en Procórus en Nikánor en Timon en Pármanas en Nicoláüs, 'n Jodegenoot van Antiocië; 
6. wat hulle voor die apostels gestel het; en hulle het gebid en hulle die hande ophelê. 
7. En die Woord van God het toegeneem, die getal van die dissipels in Jerusalem het baie vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. 

Wednesday 30 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 6:5-7)
5. And the suggestion pleased the whole assembly, and they selected Stephen, a man full of faith (a strong and welcome belief that Jesus is the Messiah) and full of, and controlled by the Holy Spirit, and Philip and Prochorus an Nicanor, and Timon and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte (convert) from Antioch. 
6. These they presented to the apostles, who after prayer laid their hands on them.  
7. And the message of God kept on spreading, and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem; and (besides) a large number priests were obedient to the faith (in Jesus as the Messiah, through Whom is obtained eternal salvation in the kingdom of God).  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Robbie Le Hanie for this powerful portion of Scripture, which he made available for me. 
You are doing great work for God Robbie. May you be richly blessed!

No comments:

Post a Comment