Friday, 11 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 13 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:27-31)
27. "Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen U Heilige Kind Jesus, wat U gesalf het,
28. "om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. 
29. "En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U Woord te spreek, 
30. "deurdat U, U hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van U Heilige Kind Jesus plaasvind."
31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die Woord van God met vrymoedigheid gespreek. 

Sunday 13 May 2018.
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:27-31)
27. "For in this city there actually met and plotted against Your Holy Child and Servant Jesus, Whom You consecrated by anointing, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and peoples of Israel,  
28. "to carry out all that Your hand and Your will and purpose had predestined (predetermined) should occur.  
29. "And now Lord, observe their threats, and grant to Your bondservants (full freedom) to declare Your message fearlessly. 
30. "While You stretch out Your hand to cure and to perform signs and wonders, through the authority and by the power of the Name of Your Holy Child and Servant Jesus."
31. And when they had prayed, the place in which they were assembled was shaken; and they were all filled with the Holy Spirit, and they continued to speak the Word of God with freedom and boldness and courage. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Alta van Vuuren for referring to this powerful section of Scripture. Thank you for sending it my way. May God bless you richly. 

No comments:

Post a Comment