Friday, 11 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 22 Augustus 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:


(Openbaring 21:18-20)

18. "En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. 

19. "En die fondamentstene van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde smarag;

20.  "die vyfde sadóniks, die sesde sardius, die sewende chrisoliet, die agste beril, die negende topaas, die tiende chrísopraas, die elfde hiasínt, die twaalfde ametís. 


Tuesday 22 August 2017. 

PÊARL FOR EACH DAY:

(Revelation 21:18-20)

18. "The wall was built of jasper, while the city (itself was of) pure gold, clear and transparent like glass. 

19. "The foundation (stones) of the wall of the city were ornamented with all the precious stones. The first foundation stone was jasper, the second sapphire, the third chalcedony (or white agate), the fourth emerald,

20. "the fifth onyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth  beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth, the twelfth amethyst. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 

/

I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).No comments:

Post a Comment