Friday, 11 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY N

Saterdag 12 Augustus  2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:


(Openbaring 20:7,8)

7. "En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die satan uit sy gevangenis ontbind word; 

8. "en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see."


Saterday 12 August 2017. 

PÊARL FOR EACH DAY:

(Revelation 20:7,8)

7. "Now when the thoudand years have expired, the satan will be released from his prison; 

8. "and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 

/

I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more). 

No comments:

Post a Comment