Thursday, 31 August 2017

HERMA SE BLOG.

Vrydag 8 September 2017. 


(Deuteronomium 1:19-21)
19. "Toe het ons van Horeb af opgebreek, en ons het daardie groot en vreeslike woestyn deurgetrek wat julle op pad na die gebergte van die Amoriete gesien het, soos die Here onse God ons beveel het; en ons het tot by Kades-Barnéa gekom. 
20. "Toe het ek (Moses) vir julle gesê: 'Julle het tot by die gebergte van die Amoriete gekom, wat die Here onse God aan ons sal gee. 
21. "'Kyk, die Here julle God het die land aan julle oorgegee; trek op, neem dit in besit soos die Here, die God van jou vaders, julle gesê het; wees nie bevrees en wees nie verskrik nie.'"

Friday 8 September 2017. 
(Deuteronomy 1:19-21)
19. "And when we departed from Horeb, we went through all that great and terrible wilderness which you saw on the way to the hill country of the Amorites, as the Lord our God commanded us, and we came to Kadesh-Barnea.  
20. "And I (Moses) said to you: 'You have come to the hill country of the Amorites, which the Lord our God gives us. 
21. "'Behold, the Lord your God Has set the land before you; go up and possess it, as the Lord, the God of our fathers, Has said to you. Fear not, neither be dismayed."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)  

No comments:

Post a Comment