Wednesday, 23 August 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sunday 27 August 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Revelation 22:3-5)
3. "No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and His servants will serve Him. 
4. "They will see His face, and His Name will be on their foreheads. 
5. "There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign for ever and ever."

Sondag 27 Augustus 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 22:3-5)
3. "En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en Sy diensknegte sal Hom dien.  
4. "En hulle sal Sy aangesig sien, en Sy Naam sal op hulle voorhoofde wees. 
5. "En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)  

No comments:

Post a Comment