Thursday, 31 August 2017

HERMA'S BLOG.

Donderdag 7 September 2017. 
HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 1:15-18)
15. "Toe het ek (Moses) die hoofde van julle stamme, wyse en ervare manne, geneem en as hoofde oor julle aangestel, owerstes oor duisend en owerstes oor honderd, en owerstes oor vyftig, en owerstes oor tien, en opsigters volgens julle stamme. 
16. "En ek het in dié tyd aan julle regters bevel gegee en gesê: 'Neem julle broers en verhoor en oordeel regverdig tussen 'n man en sy broer, en die vreemdeling wat by hom is.  
17. "'Julle mag in die gereg nie partydig wees nie; julle moet klein sowel as groot aanhoor; julle mag niemand ontsien nie, want die gereg is die saak van God. Maar die saak wat vir julle te moeilik is, moet julle na my toe bring, en ek sal dit in verhoor neem.'" 
18. "So het ek julle dan in dié tyd al die dinge beveel wat julle moet doen."

Thursday 7 September 2017. 
HERMA'S BLOG: 
(Deuteronomy 1:15-18)
15. "So I (Moses) took the heads of your tribes, wise, experienced and respected men, and made them heads over you, commanders of thousands, and hundreds, and fifties, and tens, and officers according to your tribes.  
16. "And I charged your judges at that time: 'Hear the cases between your brethren and judge righteously between a man and his brother, or the stranger or sojourner who is with him. 
17. "'You shall not be partial in judgement, but you shall hear the small as well as the great. You shall not be afraid of the face of man, for the judgement is God's. And the case that is too hard for you, you shall bring to me, and I shall hear it. 
18. "And I commanded you at that time, all the things that you should do."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte skriflesing aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, danksegging en soewereiniteit, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct portion of Scripture to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might, sovereignty and thanksgiving from now, and forever more.)  

No comments:

Post a Comment