Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 25 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 7:3,4)
3. "En gesê: 'Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.'
4. "En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig duisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel."

Tuesday 25 July 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 7:3,4)
3. "Saying: 'Do not harm the earth, the sea or the trees till we have sealed the servants of our God on their foreheads.'
4. "And I heard the number of those who were sealed. One hundred and forty four thousand, of all the tribes of the children of Israel were sealed:"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment