Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Wednesday 26 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Revelation 7:9-10)
9. "After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands,
10. "and crying out with a loud voice, saying: 'Salvation belongs to our God Who sits on the throne, and to the Lamb!'"

Woensdag 26 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Openbaring 7:9-10). 
9. "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;    
10. "en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: 'Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment