Wednesday, 15 March 2017

DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 31 Mei 2017. 
 PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:6-8)
6. Die wat bymekaar gekom het, vra Hom toe en sê: "Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?" 
7. En Hy antwoord hulle: "Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur Sy eie mag bepaal het nie;
8. "maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde."

Wednesday 31 May 2017. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Acts 1:6-8)
6. So when they were assembled they asked Him: "Lord, is this the time when You will reastablish the kingdom and restore it to Israel?"
7. He said to them: "It is not for you to become acquainted with and know what time brings (the things and events of time and their definite periods) of fixed years and seasons, (their critical niche in time), which the Father Has appointed (fixed and reserved) by His own choice and authority and personal power.     
8. "But you shall receive power (ability, efficiency and might) when the Holy Spirit Has come upon you, and you shall be My witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends (the very bounds) of the earth."  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).No comments:

Post a Comment