Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 24 April 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Markus 7:34,35)
34. En nadat Hy opgekyk het na die hemel, sug Hy en sê aan hom: "Effata," dit is: "Gaan oop!"
35. En dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak, en hy het reg gepraat. 

Monday 24 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
 
(Mark 7:34,35)
34. Then, looking up to heaven, He sighed, and said to him: "Ephphatha,"that is: "Be opened."
35. Immediately his ears were opened, and the impediment of his tongue was loosed, and he spoke plainly. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).


  

No comments:

Post a Comment