Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 28 Mei 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:8-12)
8. Maar die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep; want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent tweehonderd el. 
9. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê, en brood. 
10. Jesus sê vir hulle: "Bring van die vis wat julle nou gevang het." 
11. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, honderd-drie-en-vyftig in getal; en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. 
12. Jesus sê vir hulle: "Kom eet!"
En niemand van die dissipels het gewaag om Hom te vra: "Wie is U," nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. 

Sunday 28 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:8-12)
8. But the other disciples came in the small boat, for they were not far from shore, only some hundred yards away, dragging the net full of fish.  
9. When they got out  on land (the beach), they saw a fire of coals there and fish lying on it (cooking), and bread. 
10. Jesus said to them: "Bring some of the fish which you have just caught."
11. So Simon Peter went aboard and hauled the net to land, full of large fish, 153 of them; and though there were so many of them, the net was not torn. 
12. Jesus said to them: "Come and have breakfast." But none of the disciples ventured or dared to ask Him: "Who are You?" because they (well) knew that it was the Lord.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).
  

No comments:

Post a Comment