Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 26 Mei 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:1-3) 
1. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy dissipels verskyn by die see van Tibérias, en Hy het só verskyn: 
2. Daar was bymekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Natánael van Kana in Galiléa, en die seuns van Sebedéüs en twee ander van Sy dissipels. 
3. Simon Petrus sê vir hulle: "Ek gaan visvang." Hulle sê vir hom: "Ons gaan ook saam met jou." En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en daardie nag het hulle niks gevang nie. 

Friday 26 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 21-1-3)
1. After this, Jesus let Himself be seen and revealed Himself again to the disciples, at the sea of Tiberias. And He did it this way: 
2. There were together: Simon Peter, and Thomas called the twin, and Natanael from Cana of Galiee, also the sons of Zebedee, and two others of His disciples. 
3. Simon Peter said to them: "I am going fishing." They said to him: "And we are coming with you!" So they went out and got into the boat, and throughout that night they caught nothing. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).


No comments:

Post a Comment