Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saturday 20 May 2017. 

A PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 24:47-49)
47. "The Christ will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance and forgiveness of sin will be preached in His Name to all nations, beginning at Jerusalem. 
48. "You are witnesses of these things. 
49. "I Am going to send you what My Father Has promised; but stay in the city until you have been clothed with power from on high."

Saterdag 20 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG;
 (Lukas 24:47-49)
47. "En so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in Sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. 
48. "En julle is getuies van hierdie dinge.  
49. "En kyk, Ek stuur die belofte van My Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).


No comments:

Post a Comment