Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 27 Mei 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:4-7)
4. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand; maar die dissipels het nie geweet dat dit Jesus was nie.  
5. En Jesus sê vir hulle: "My kinders, het julle nie iets om te eet nie?"
Hulle antwoord Hom: "Nee"
6. En Hy sê vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry." Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse, was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. 
7. Daarop sê die dissipel - die een vir wie Jesus liefgehad het - aan Petrus: "Dit is die Here!" En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bo-kleed om - want hy was naak - en werp homself in die see. 

Saturday 27 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:4-7)
4. Morning was already breaking when Jesus came to the beach and stood there. However, the disciples did not know that it was Jesus.  
5. So Jesus said to them: "Children (boys) you do not have any fish do you? (Have you caught anything to eat along with your bread?) They answered Him: "No!"
6. And He said to them: "Cast the net on the right side of the boat and you will find (some). So they cast the net, and now they were not able to haul it in, for there were such a big catch (mass, quantity) of fish. 
7. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter: "It is the Lord!" Simon Peter, hearing him say that it was the Lord, put (girded) on his upper garment (his fisherman's coat, 
his outer tunic) - for he was stripped (for work) and sprang into the sea. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).

 


No comments:

Post a Comment