Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.


Saterdag 13 Mei 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Msrkus 14:7-9)
7. "Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil kan julle aan hulle goed doen, maar My het julle nie altyd nie.  
8. "Wat sy kon het sy gedoen. Sy het vooruit al My liggaam vir die begrafnis gesalf. 
9. "Voorwaar Ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar."

Saturday 13 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
Mark 14:7-9)
7. "The poor you will always have with you, and you can help them any time you want. But you will not always have Me. 
8. "She did what she could. She poured perfume on My body beforehand, to prepare for My burial. 
9. "I tell you the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told, in memory of her." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).
No comments:

Post a Comment